Srdjans34's Blog

October 13, 2010

TEMPERATURNI REŽIM U SRBIJI

Filed under: Klima u srbiji — srdjans34 @ 5:12 pm

Temperatura vazduha se meri na otvorenom prostoru na visini od 2 m iznad zemljine površine, i u naročitom meteorološkom zaklonu, koji termometre štiti od padavina i zračenja.

Temperaturni režim kao mera toplotnih uslova, na području Srbije je prvenstveno uslovljena Sunčevom radijacijom, geografskim položajem i reljefom. Takođe, u zavisnosti od reljefa i ekspozicija padina, svuda na području naše zemlje susrećemo odlike lokalne klime. Najveći deo teritorije Srbije pripada klimi umerenog pojasa. Jugozapadni deo Republike nalazi se na granici sredozemne suptropske i kontinentalne klime.

Prosečna godišnja temperatura vazduha za područja sa nadmorskom visinom do 300 m iznosi 10.9оC , a za područja sa nadmorskom visinom od 300 m do 500 m oko 10.0оC. U planinskim predelima od preko 1000 m  nadmorske visine srednje godišnje temperature su oko 6.0оC , a na visini preko 1500 m oko 3.0оC. Jesen je toplija od proleća. Najhladniji mesec je januar sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od -6.0оC u planinskim predelima do oko 0.0оC u ravničarskim delovima zemlje. Najvišu srednju januarsku temperaturu od 0.4оC ima Beograd zbog izraženog urbanog uticaja, dok područja sa nadmorskom visinom do 300 m imaju srednju januarsku temperaturu od -1.0 do 0.0оC, gde se izdvaja područje Timočke krajine i izraženih kotlina sa srednjim temperaturama u januaru i do -3.0оC. Za mesta sa nadmorskom visinom u intervalu od 300 do 500 m, srednje januarske temperature se kreću  od -3.0 do -1.0оC, a u mestima sa nadmorskom visinom preko 1000 m od -6.0 do -3.0оC.

Najtopliji mesec je jul sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od 11.0 do 22.0оC. Područja sa nadmorskom visinom do 300 m imaju srednju julsku temperaturu u intervalu od 20.0 do 22.0оC, kao i neka mesta u južnoj Srbiji čija je nadmorska visinaod 400 do 500 m. Iznad  1000 m nadmorske visine, srednja julska temperatura je u intervalu od 11.0 do 16.0оC.

Najniže temperature u periodu 1961 – 1990. su registrovane u januaru i kreću se u intervalu od -35.6оC (Sjenica) do -21.0оC (Beograd). Apsolutni maksimumi temperature u posmatranom periodu izmereni su u julu i kreću se u intervalu od 37.1 do 42.3 оC.

oluja u beogradu

http://www.youtube.com/watch?v=c0b-UfCQK6s

 

 

Advertisements

Klima Srbije

Filed under: Klima u srbiji — srdjans34 @ 5:00 pm

Klima Srbije se može opisati kao umereno-kontinentalna sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama. Prostorna raspodela parametara klime uslovljena je geografskim položajem, reljefom i lokalnim uticajem, kao rezultatom kombinacije reljefa, raspodele vazdušnog pritiska većih razmera, ekspozicijom terena, prisustvom rečnih sistema, vegetacijom, urbanizacijom itd. Od geografskih odrednica koje karakterišu bitne sinoptičke situacije značajne za vreme i klimu Srbije treba spomenuti Alpe, Sredozemno more i Đenovski zaliv, Panonsku niziju i dolinu Morave, Karpate i Rodopske planine kao i brdovito planinski deo sa kotlinama i visoravnima. Preovlađujući meridionalni položaj kotlina reka i ravničarski predeo na severu zemlje, omogućuju duboko prodiranje polarnih vazdušnih masa na jug.

Prosečna godišnja temperatura vazduha za period 1961–1990. za područja sa nadmorskom visinom do 300 m iznosi 10.9оC. Područja sa nadmorskom visinom od 300 do 500 m imaju prosečnu godišnju temperaturu oko 10.0оC, a preko 1000 m nadmorske visine oko 6.0оC. Apsolutni maksimum temperature u periodu  1961–1990. izmereni su u julu, i kreću se u intervalu od 37.1 do 42.3оC u nižim predelima, dok se u planinskim područjima kreću od 27.6 do 34.0оC. U avgustu je takođe veoma toplo, sa izmerenim maksimalnim temperaturama u inetrvalu od 37.4 do 40.3оC. Apsolutne minimalne temperature registrovane su u januaru, u opsegu od -30.7 do -21.0оC u nižim predelim, dok se u planinskim područjima kreću od -35.6 do -20.6оC

Godišnje sume padavina u proseku rastu sa nadmorskom visinom. U nižim predelima godišnja visina padavina se kreće u intervalu od 540 do 820 mm. Područja sa nadmorskom visinom preko 1000 m prosečno imaju 700 do 1000 mm padavina, a neki planinski vrhovi na jugozapadu Srbije obilnije padavine do 1500 mm. Veći deo Srbije ima kontinentalni režim padavina, sa većim količinama u toplijoj polovini godine, izuzev jugozapadnih krajeva gde se najviše padavina izmeri u jesen. Najkišovitiji je juni, kada u proseku padne 12 do 13% od ukupne godišnje sume padavina. Najmanje padavina imaju meseci februar i  oktobar. Pojava snežnog pokrivača karakteristična je za hladniji deo godine od novembra do marta, a najveći broj dana sa snežnim pokrivačem je u januaru.

Godišnje sume trajanja sijanja Sunca kreću se u intervalu od 1500 do 2200 sati godišnje.

U toplijem delu godine preovlađuju vetrovi sa severozapada i zapada. Tokom hladnijeg dela godine dominira istočni i jugoistočni vetar–košava. U planinskim oblastima na jugozapadu Srbije preovlađuju vetrovi sa jugozapada.

RHMZ Srbije

 

 

 

 

« Newer Posts

Blog at WordPress.com.